CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP).
Quỹ xây dựng trang thiết bị
More >
Quỹ xây dựng công nghiệp dầu khí tự nhiên
1.25 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
5,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:5,860,000,000,000element

项目进度:
36%
Giàn Khoan Trên Mỏ Rạng Đông
2.12 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
20,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
70%
Quỹ quản lý tàu vận tải
3.23 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
60,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,060,000,000,000element

项目进度:
33%
Kinh phí xây dựng phần thân chính thiết bị tháp
4.56 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
100,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,656,000,000,000element

项目进度:
28%
Quỹ công suất sản phẩm dầu mỏ
More >
Quỹ xây dựng quản lý phát điện
6.43 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
200,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:45,500,000,000,000element

项目进度:
42%
Quỹ xây dựng lọc hóa dầu
6.88 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:15,895,000,000,000element

项目进度:
45%
Quỹ quy hoạch thăm dò và sản xuất
7.17 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
1,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:22,763,200,000,000element

项目进度:
40%
Quỹ bán các sản phẩm dầu mỏ
8.17 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
2,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:85,000,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ Xây dựng Dịch vụ Dầu khí
9.12 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
5,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:125,860,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn III
10.55 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
8,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:25,895,200,000,000,000element

项目进度:
23%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn Ⅳ
11.28 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
12,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:325,800,000,000,000element

项目进度:
12%
Quỹ Khai Thác Mỏ Kình Ngư
13.5 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
18,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:525,800,000,000,000element

项目进度:
50%
PVEP
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI QUỸ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP).
Quỹ xây dựng trang thiết bị
More >
Quỹ xây dựng công nghiệp dầu khí tự nhiên
1.25 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
5,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:5,860,000,000,000element

项目进度:
36%
Giàn Khoan Trên Mỏ Rạng Đông
2.12 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
20,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
70%
Quỹ quản lý tàu vận tải
3.23 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
60,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,060,000,000,000element

项目进度:
33%
Kinh phí xây dựng phần thân chính thiết bị tháp
4.56 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
100,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,656,000,000,000element

项目进度:
28%
Quỹ công suất sản phẩm dầu mỏ
More >
Quỹ xây dựng quản lý phát điện
6.43 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
200,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:45,500,000,000,000element

项目进度:
42%
Quỹ xây dựng lọc hóa dầu
6.88 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:15,895,000,000,000element

项目进度:
45%
Quỹ quy hoạch thăm dò và sản xuất
7.17 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
1,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:22,763,200,000,000element

项目进度:
40%
Quỹ bán các sản phẩm dầu mỏ
8.17 %
Daily chemical yield
60 分钟
Investment period
2,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:85,000,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ Xây dựng Dịch vụ Dầu khí
9.12 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
5,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:125,860,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn III
10.55 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
8,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:25,895,200,000,000,000element

项目进度:
23%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn Ⅳ
11.28 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
12,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:325,800,000,000,000element

项目进度:
12%
Quỹ Khai Thác Mỏ Kình Ngư
13.5 %
Daily chemical yield
75 分钟
Investment period
18,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:525,800,000,000,000element

项目进度:
50%